Heeft u moeite met zakelijke terminologie? Wij zijn er om u te helpen. Hieronder hebben wij een aantal van de meest gebruikte zakelijke uitdrukkingen voor u op een rijtje gezet.

 

A

 

Aandeel:

 • Een aandeel is in feite een stukje deelname in een beursgenoteerd bedrijf. Als iemand aandelen in bezit heeft, kan deze profiteren als het goed gaat met het bedrijf en de koers van het aandeel stijgt. Ook krijg de aandeelhouder vaak dividend uitgekeerd. Dit is een gedeelte van de winst die een bedrijf maakt.


Aandeelbewijs:

 • Een document dat wordt gebruikt om de gegevens van de aandeelhouders te tonen.

 

Aandeelhouder:

 • Een persoon of onderneming die een aandeel of aandelen bezit in een beursgenoteerd bedrijf.

 

Aandelenkapitaal:

 • Het aandelenkapitaal van een onderneming is het bedrag waartegen deze aandelen aan aandeelhouders heeft uitgegeven of kan uitgeven. Zie ook: ‘Geplaatst kapitaal’.

 

Aandeelhoudersfondsen

 • Het totaal van het opgevraagde aandelenkapitaal, de winst- en verliesreserve, de diverse reserves en de herwaarderingsreserve.

Acquisitie: 

 • Het proces waarbij een bedrijf de activa van een ander bedrijf opkoopt.

 

Activa:

 • Activa zijn economische middelen. Of het nu gaat om materiële of immateriële activa, zij hebben het vermogen in eigendom of beheer om waarde voor de onderneming te produceren.

 

Afschrijving:

 • Het bedrag dat in de loop van het jaar is afgeschreven op de vaste materiële activa, met inbegrip van de waardeverminderingen.

 

Algemene vergadering:

 • Een vergadering van de aandeelhouders van een bedrijf.


API

 • Als u een groot volume-gebruiker bent, is er voor u een mogelijkheid om de data en services van GraydonCreditsafe te integreren in uw eigen software, interne systemen of webapplicaties. Dit gebeurt middels een zogenaamde API-koppeling.

 

Assurantie:

 • Assurantie betekent verzekering. Een verzekeringsmaatschappij wordt ook wel assurantiekantoor genoemd.

 

Audit:

 • Een audit is een systematische en periodieke controle die wordt uitgevoerd door een auditor. Op basis van vragenlijsten, checklists en gesprekken met medewerkers bepaalt een auditor of de gang van zaken binnen een bedrijf overeenkomt met de normen, standaarden of doelen die op papier staan.

 

Auditrapport:

 • De uitkomst van een audit worden vastgelegd in een auditrapport.


B

 

Balans:

 • Een samenvatting van de financiële positie van een onderneming. Het omvat de activa, passiva en het eigen vermogen van een onderneming op een bepaalde datum. De balans is onderdeel van de jaarrekening.

 

Bedrijfsnaam:

 • De naam geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Slechts één bedrijf kan op enig moment een bepaalde naam voeren. Deze naam kan echter te allen tijde worden gewijzigd.

 

Bedrijfswinst:

 • Wordt berekend door de bedrijfskosten van de brutowinst af te trekken.

 

Bel-me-niet-register

 • Het Bel-me-niet-register is een database van telefoonnummers, waarin consumenten zich kunnen laten inschrijven als zij niet ongevraagd telefonisch benaderd willen worden door bedrijven. Mensen die zichzelf inschrijven in het register mogen niet zo maar gebeld worden door bedrijven.

 

Besluit:

 • Tijdens vergaderingen van vennootschappen kunnen aandeelhouders een besluit nemen over een bepaalde gedragslijn door hierover te stemmen. Dergelijke besluiten kunnen onder meer betrekking hebben op de benoeming van een bestuurder of de uitkering van dividend.

 

Bestuurder:

 • Een bestuurder of directeur is een persoon die namens de aandeelhouders de zaken van een vennootschap beheert. Elk bedrijf moet ten minste één bestuurder hebben.

 

Bestuurder (voorgedragen)

 • Een bestuurder die voorgedragen is om substantiële aandeelhouders te vertegenwoordigen.


 
Bestuurder (niet-uitvoerend)

 • Elke onderneming moet ten minste één directeur hebben die namens de aandeelhouders de zaken van de onderneming leidt en een zorgplicht heeft, bekwaam is en te goeder trouw handelt.


 
Bestuurdersrapport:

 • Bestuurdersrapporten bevatten persoonlijke informatie over een bestuurder zoals geboortedatum en adres, samen met details over vroegere bestuursmandaten (indien van toepassing).


 Bonusuitgifte:

 • Een aandeelhouder kan bonusaandelen ontvangen als een bedrijf besluit om overwinst in aandelen uit te keren.

 

Brutowinst:

 • Een eenvoudige berekening: Omzet / Opbrengst minus de netto kosten van verkochte goederen.

 

Btw

 • Btw is een afkorting van Belasting Toegevoegde Waarde en is belasting die u betaalt over uw omzet. De meeste ondernemers moeten btw betalen. U berekent de btw door in de prijs voor uw goederen of diensten. Btw die u zelf betaald hebt over zakelijke kosten mag u meestal aftrekken. Het algemene btw-tarief is 21%, maar sommige goederen of diensten worden belast met 9% btw of zijn helemaal vrijgesteld van btw. Op de website van de Belastingdienst kunt u vinden welke goederen en diensten onder welk btw-tarief vallen.

 

Bv (besloten vennootschap):

 • Een rechtsvorm van een bedrijf met rechtspersoonlijkheid. De bestuurders van een bv zijn principe niet aansprakelijk met hun privévermogen voor eventuele schulden. U kunt een bv alleen of samen met anderen oprichten.


C

 

Call opties:

 • Wanneer aandelen worden uitgekeerd, kunnen aandeelhouders de mogelijkheid hebben om ze in termijnen te betalen. Elke termijn staat bekend als een "Call".

Cashflow:

 • De beweging van geld door een bedrijf.

 

Claimemissie:

 • Een manier waarop een bestaande onderneming nieuwe aandelen kan verkopen om kapitaal aan te trekken. Aandelen worden tegen gunstige voorwaarden aangeboden aan bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun huidige aandelenbezit.

 

Cliëntenonderzoek

 • De Wwft schrijft voor dat bedrijven onderzoek moeten doen voordat ze een in- en/of verkooptransactie of bemiddelingsopdracht uitvoeren of voordat ze een zakelijke overeenkomst met een cliënt sluit en diensten leveren.

 

Compliance

 • Compliance is een ander woord voor de naleving van relevante wet- en regelgeving en werken volgens door een organisatie zelf opgestelde normen en regels. Financïele toezichthouders en de overheid leggen regels op aan financiële instellingen en corporate bedrijven.

   

Consumentenrapport:

 • Consumentenrapporten geven toegang tot de informatie die u nodig hebt om te beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat uw klant aan zijn kredietverplichtingen kan voldoen. De informatie omvat: Naam van de aanvrager, adres, faillissementen.


Contract:

 • Een juridisch bindende overeenkomst tussen twee of meer personen/organisaties.

Contractlimiet:

 • Een maatstaf voor de maximale contractcapaciteit op één enkel contract over een periode van 12 maanden. Deze maatstaf beschouwt de aanvrager als een leverancier van goederen en diensten, terwijl een kredietlimiet de aanvrager als een koper beoordeelt.

Converteerbare lening

 • Dit is een soort obligatie die later kan worden omgezet in aandelen. Bij een converteerbare lening is vaak sprake van uitgestelde aflossing.

Crediteur

 • Een schuldeiser: een persoon of bedrijf dat geld verschuldigd is of een entiteit die een lening of krediet verstrekt.


Crediteurenvergadering

 • Het doel van deze vergadering is crediteuren op de hoogte te brengen van de financiële positie van de onderneming, en verslag uit te brengen over het vermoedelijke bedrag dat kan worden gerealiseerd door de verkoop van eventuele activa.

 

Curator:

 • Als een bedrijf er niet in slaagt zijn schulden aan zijn zekergestelde schuldeisers te betalen, kunnen zij een curator aanstellen om het beheer van het bedrijf over te nemen. De curator kan de activa van het bedrijf of het bedrijf in zijn geheel verkopen om genoeg geld te krijgen om de verschuldigde schuldeisers te betalen. Een curator moet gekwalificeerd zijn en heeft dezelfde bevoegdheden als een vereffenaar.

 

Curatele:

 • Wanneer een onderneming door een curator wordt beheerd, is deze onder curatele gesteld.D


Data Cleaning:

 • De Data Clean-service van GraydonCreditsafe kan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bedrijfsgegevens up-to-date en accuraat zijn. Bedrijfsgegevens worden gecontroleerd met de GraydonCreditsafe-database, die dagelijks wordt bijgewerkt.


 Data Health Check:

 • Met onze Data Health Check kunt u uw gegevens snel en eenvoudig evalueren.  Ongeacht de omvang van uw gegevensbestand, of het nu gaat om 5.000 of 100.000 bedrijven, wij kunnen een controle uitvoeren en u een rapport bezorgen met een gedetailleerde beschrijving van de kwaliteit van uw gegevens. De belangrijkste punten die worden beoordeeld, zijn de kwaliteit van de gegevens, de authenticiteit van de gegevens en het profiel van uw klanten, bv. industriesector, werknemers en locatie. De Data Health Check geeft u informatie over uw database die van onschatbare waarde is en is geheel gratis.


 Debiteur

 • Een persoon of bedrijf die geld verschuldigd is.


 Debiteurendagen:

 • Dit is de gemiddelde incassoduur van een vordering en wordt meestal uitgedrukt in dagen. De meestgebruikte formule om deze te berekenen is: (gemiddeld debiteuren saldo / omzet) x 365 dagen.

 

Diverse reserves:

 • Het totaal van Kapitaalreserves, Uitgiftepremies, alle andere gerelateerde bedrijfsreserves en kapitaalsubsidies.


 
Dividend:

 • Een deel van de winst van een onderneming dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het precieze bedrag hangt af van het aandeelhouderschap.


E

 

Eigendomsakte:

 • Een juridisch bindend document waaruit het eigendom blijkt. Eigendomsakten worden meestal gebruikt bij de overdracht van onroerend goed.

 

F

 

Faillissement:

 • Een wettelijk verklaarde of erkende toestand waarin een persoon of organisatie niet in staat is zijn schuldeisers te betalen.

 

Factoring:

 • Factoring is een manier om het grootste deel van het geld dat u verschuldigd bent te ontvangen voordat uw klant daadwerkelijk betaalt. Als onderdeel van deze regeling jaagt de factoringmaatschappij de schuld namens u op en int deze, volgens de voorwaarden en tijdschema's die u aan het begin bent overeengekomen. Zo kunt u zich concentreren op de groei van uw bedrijf en hoeft u zich geen zorgen te maken over kredietcontrole.

 


G

 

Gearing ratio:

 • Een financieel kengetal, meestal weergegeven als percentage. De gearing ratio is de verhouding tussen de omvang van de schulden van een onderneming en het eigen vermogen (aandeelhouderskapitaal).

 

Gedelegeerd bestuurder:

 • Een directeur van een onderneming, aan wie door de statuten bijzondere bevoegdheden zijn toegekend.

 

Geplaatst kapitaal:

 • Het percentage van het aandelenkapitaal van een onderneming dat aan haar leden/aandeelhouders is uitgekeerd.


 

H 

 

Handelsadres

 • Dit is het adres dat geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel als het officiële adres van het bedrijf.

 

Hard Bounce:

 

 • Een hard bounce is een mislukte aflevering van een e-mail door een permanente reden. De meest voorkomende reden is een onjuist e-mailadres.

 

Herwaarderingsreserve:

 • Eventuele niet-gerealiseerde winsten op herwaarderingen van vaste activa.

 

Hypotheek:

 • Een speciale vorm van gewaarborgde lening die gewoonlijk wordt gebruikt bij de aankoop van onroerend goed. De leninggever gebruikt het onroerend goed als zekerheid totdat de lening is terugbetaald.I

Identiteitsfraude:

 • Het frauduleus kopiëren of wijzigen van iemands gegevens om geld te krijgen of een bankrekening aan te vallen

 

Incassoperiode

 • De gemiddelde tijd die een onderneming nodig heeft om haar schulden te betalen.

 

Insolventie:

 • Een onderneming wordt insolvent wanneer zij niet langer in staat is haar schulden te betalen naarmate deze oplopen.

 

Ingehouden winst:

 • Deel van de nettowinst van een bedrijf dat niet wordt uitgekeerd als dividend maar wordt toegevoegd aan de reserves.

 

Instrument:

 • Een andere term voor een juridisch document.

 

Immateriële activa

 • Activa die niet fysiek kunnen worden aangeraakt, zoals kennis en ervaring.

 


J

 

Jaarverslag:

 • Een samenvatting van de activiteiten van een bedrijf, de kapitaalstructuur, de huidige bestuursfuncties en aandeelhouders. Deze moeten jaarlijks bij de Kamer van Koophandel worden ingediend samen met de jaarrekening.

 

Jaarrekening

 • De standaardterm voor de financiële documenten die Nederlandse bedrijven elk jaar bij wet moeten indienen bij de Kamer van Koophandel. Deze rekeningen bestaan gewoonlijk uit een accountantsverklaring, een balans, een verslag van de directeur en een winst- en verliesrekening. Bedrijven die hun jaarrekening niet op tijd indienen, kunnen door de Kamer van Koophandel worden gestraft met boetes en in extreme gevallen worden ontbonden.

 

Jaarvergadering (ook wel aandeelhoudersvergadering):

 • Een jaarlijkse vergadering van de aandeelhouders van een onderneming om de verrichtingen van een onderneming te beoordelen.

 

K

 

Kamer van Koophandel:

 • De Kamer van Koophandel (KvK) is een overheidsinstantie die als wettelijke taak heeft om ondernemers te registreren, informeren en adviseren.

 

Kapitaal:

 • Het totaal van de activa op de balans van een bedrijf.

 

Kostprijs:

 • De directe kosten van geleverde goederen en diensten.

 

Kredietbeoordeling

 • Kredietbeoordelingen worden gebruikt om de algemene kredietwaardigheid van een bedrijf vast te stellen. Het wordt berekend door de kredietgeschiedenis van een persoon/bedrijf te bekijken.

Kredietlimiet:

 • Dit is het maximum bedrag dat u veilig op rekening kunt leveren bij een onderneming.

 

Kredietrapport

 • Kredietrapporten zijn betaalbare, uitgebreide rapporten met bedrijfsinformatie van hoge kwaliteit die u toegang geven tot alle informatie die u nodig heeft om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen. De informatie in de GraydonCreditsafe-rapporten is rechtstreeks afkomstig van o.a. de Kamer van Koophandel en meer dan 9.000 officiële bronnen en registers wereldwijd en wordt dagelijks bijgewerkt.

 

Kredietscore

 • De kredietscore (ook wel Risicoscore genoemd) van GraydonCreditsafe berekent, rekening houdend met de huidige economische situatie, de kans dat een bedrijf in de komende 12 maanden failliet gaat op basis van 15 verschillende parameters.

 


L

 

Liquidateur:

 • Een persoon die door een rechtbank is aangesteld om de liquidatie van de activa van een bedrijf te beheren. Ook wel ‘vereffenaar’.

 

Liquidatie:

 • De beëindiging van een bedrijf waarbij de activa worden verkocht om de schuldeisers te betalen. Ook wel ‘vereffening’. 

M


Mkb:

 • Afkorting voor midden- en kleinbedrijf. Om onder het mkb te vallen moet een onderneming maximaal 250 fte in dienst hebben en een netto omzet van maximaal 50 miljoen euro en/of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro.

 

Monitoring:

 • Met Monitoring van GraydonCreditsafe kunt u e-mailupdates ontvangen wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de kredietinformatie van een van uw klanten. 


N

 

Nettowaarde:

 • Vaak aangeduid als de "boekwaarde" van een bedrijf. Deze wordt berekend door te kijken naar het Totaal Eigen Vermogen minus de Immateriële Activa van de onderneming.

 

Niet-handelsinkomsten

 • Inkomsten uit andere dan handelspraktijken, zoals inkomsten uit beleggingen of investeringen.

 

Notulen:

 • Officiële notities gemaakt tijdens aandeelhouders- en bestuurdersvergaderingen.

 

Nv (Naamloze Vennootschap)

 • Een nv (naamloze vennootschap) is een bedrijf die een rechtsvorm heeft met rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor eventuele schulden. Het kapitaal van een nv is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders. Deze hebben de hoogste macht in het bedrijf. Dit betekent dat zij het recht hebben om beslissingen te nemen over het bedrijf, zoals het bestuur benoemen of ontslaan. De aandelen kunnen worden verhandeld.

   

O

 

Obligatie:

 • Een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan.

 

Oninbare vordering:

 • Een schuld die niet kan worden ingevorderd van een schuldenaar, gewoonlijk omdat de schuldenaar niet kan worden opgespoord of omdat hij niet over middelen beschikt om te betalen, en die moet worden afgeschreven.

 

Ontbinding:

 • Ontbinding is de laatste fase van een faillissement of insolventie, het proces waarbij formeel een einde wordt gemaakt aan een onderneming.

 

Opgevraagd kapitaal

 • Dit is het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal van de aandeelhouders.

 

Oprichten

 • Het proces van het wettelijk oprichten van een bedrijf. Zodra de onderneming is opgericht, wordt zij een eigen rechtspersoon.

 

Oprichtingsdatum

 • De datum waarop een bedrijf officieel bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd, vaak met een oprichtingsakte.

 

Oprichtingsakte:

 • Een certificaat uitgegeven door de notaris. Een bv kan beginnen te handelen vanaf de datum die op dit certificaat staat vermeld.

Gewoon aandeel:

 • De meest voorkomende vorm van aandelenkapitaal die het belang van de eigenaren in een vennootschap vertegenwoordigt.

Overactiviteit:

 • Er is sprake van overactiviteit wanneer een onderneming werk aanvaardt en probeert te voltooien, maar tot de bevinding komt dat voor de uitvoering ervan meer middelen - d.w.z. meer mensen, werkkapitaal of nettoactiva - nodig zijn dan beschikbaar zijn. Dit wordt vaak veroorzaakt door onvoorziene gebeurtenissen zoals productie of levering die langer duren dan verwacht, met als gevolg een verminderde cashflow.

 

Onderbewindstelling:

 • Er is sprake van onderbewindstelling of ondercuratelestelling wanneer een persoon, "de bewindvoerder", wordt aangesteld om de zaken, het bedrijf en de eigendommen van een onderneming te beheren ten voordele van de schuldeisers. De benoemde persoon moet een curator zijn en heeft de status van een functionaris van de rechtbank (ongeacht of hij of zij door de rechtbank is benoemd of niet). De ondercuratelestelling heeft tot doel: Een onderneming redden; een betere prijs voor de activa van de onderneming te verkrijgen of anderszins hun waarde gunstiger voor de schuldeisers als geheel te realiseren dan waarschijnlijk zou zijn indien de onderneming zou worden geliquideerd (zonder eerst onder bewind te staan); In bepaalde omstandigheden de waarde van eigendommen te realiseren om een uitkering te doen aan een of meer bevoorrechte schuldeisers.

   

P

 

Pandrecht:

 • Een pandrecht is een soort zekerheid die een schuldeiser wettelijk het recht geeft eigendom te nemen van de goederen van een schuldenaar en deze te verkopen om een uitstaande schuld af te lossen.


Passiva

 • Passiva zijn de bronnen waarmee een onderneming gefinancierd is, zoals het eigen vermogen en de schulden.


Plaatsvervangend directeur

 • Tijdens een periode van absentie van de directeur kan het bestuur een plaatsvervangende directeur aanwijzen.


Preferente aandelen:

 • In geval van liquidatie zijn dit de aandelen die een voorkeursbehandeling zouden krijgen.


Preferente schuldeisers:

 • Dit zijn de schuldeisers die in geval van liquidatie het eerst zouden worden betaald.

Prospect Data:

 • De prospectgegevens van GraydonCreditsafe bevatten een verscheidenheid aan informatie die kan worden gebruikt in Sales- en Marketingcampagnes, zodat u zich op de juiste bedrijven kunt richten en snel nieuwe zaken kunt vinden.

   

Q


 

Quorum

 • Het aantal aandeelhouders dat vereist is om een geldige vergadering te houden.

   

R

 

Raad van bestuur

 • De bestuurders van een onderneming


 Raadsvergadering

 • Ook wel bestuursvergadering genoemd. Een vergadering van de bestuurders van een bedrijf.

 

Registratienummer:

 • Het officiële nummer waarmee een bedrijf in een bepaalde regio is geregistreerd. In Nederland is dit bij de Kamer van Koophandel. Dit wordt daarom ook wel het KvK-nummer genoemd.


S

 

SBI-code:

 • De letters SBI staan voor Standaard Bedrijfsindeling. Een SBI-code geeft weer wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers.


Scrip-uitgifte

 • Een bonusuitgifte, ook wel scrip-uitgifte of kapitalisatie-uitgifte, is een aanbieding van gratis aanvullende aandelen aan bestaande aandeelhouders.


Slapend bedrijf:

 • Een slapend bedrijf is een bedrijf dat geen handel drijft en geen boekhoudkundige transacties heeft. Kleine bedrijven kunnen ervoor kiezen een slapend bedrijf te kopen om de naam te beschermen, of om andere redenen. Handelsondernemingen kunnen er ook voor kiezen om slapend te worden als zij hun activiteiten staken en in de toekomst misschien weer handel willen drijven.

   

T

 

Te betalen rente

 • Rente die door een onderneming wordt betaald

 

Terugbetaalbare aandelen

 • Aandelenkapitaal dat wordt uitgegeven onder de bepaling dat het op een later tijdstip zal worden teruggekocht.

 

Toegestaan kapitaal:

 • Een kapitaalverhoging die door de jaarlijkse algemene vergadering wordt goedgekeurd, maar niet direct wordt doorgevoerd.

 

U

 

Uitgegeven aandelen:

 • Aandelen waarvoor betaling is ontvangen en certificaten zijn uitgegeven. De houders van deze aandelen worden ingeschreven in het register van de leden van de vennootschap.

 

Uitvoerend bestuurder:

 • Een bestuurder met specifieke taken, zoals IT-directeur.

   

V


Vaste activa:

 • Vaste activa zijn activa die nodig zijn voor de werking van een onderneming, zoals een bedrijfspand of zwaar materieel.

 

Vennoot:

 • Iemand die aandelen van een vennootschap bezit en in het register van de vennoten van de vennootschap is ingeschreven.

 

Vereffenaar:

 • Een persoon die door een rechtbank is aangesteld om de liquidatie van de activa van een bedrijf te beheren. Ook wel ‘liquidateur’. 

 

Vereffening:

 • De beëindiging van een bedrijf waarbij de activa worden verkocht om de schuldeisers te betalen. Ook wel ‘liquidatie’.

 

Vlottende activa:

 • Vlottende activa zijn de bezittingen van een bedrijf die relatief makkelijk om te zetten zijn in contant geld, zoals voorraden en liquide middelen.

Volmacht:

 • Een persoon aan wie de bevoegdheid of machtiging is verleend om namens een ander op te treden op aandeelhoudersvergaderingen.

 

Voorzitter:

 • De persoon die toezicht houdt op de leden en de bestuursvergaderingen.W

 

Werkkapitaal:

 • Berekend door het totaal van de vlottende passiva af te trekken van het totaal van de vlottende activa. Dit is het overschot/tekort van middelen uit normale handelsactiviteiten.


Werkgever

 • De werkgever is de persoon of entiteit die werk geeft aan de werknemer. De werkgever is niet noodzakelijk een natuurlijke persoon maar meestal een bedrijf of overheid.


Werknemer

 • Een persoon die rechtstreeks in dienst is van een bedrijf, in tegenstelling tot een aannemer/freelancer.


Wet op het financieel toezicht (Wft)

 • De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland. In de Wft is een groot aantal regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht.

 

Winst- en verliesrekening:

 • Dit document is onderdeel van het jaarverslag en wordt gebruikt om de inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode samen te vatten.


Winst- en verliesreserve:

 • De accumulatie van winsten en verliezen uit voorgaande jaren.

 

Winst voor belasting:

 • De winst of het verlies van een onderneming vóór aftrek van de vennootschapsbelasting.

Winst na belasting:

 • De winst of het verlies van een onderneming na aftrek van de vennootschapsbelasting.

Wwft

 • De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is een wet die moet voorkomen dat criminelen geld van hun criminele activiteiten kunnen witwassen. De Wwft is van toepassing op iedereen die te maken heeft met geldstromen of met de aankoop en verkoop van goederen. 


 

Z

 

Zekerheid:

 • Wanneer een bedrijf geld leent, kan de geldschieter een vorm van zekerheid eisen. Meestal gaat het om een juridisch document dat de kredietgever het recht geeft de activa van de onderneming in beslag te nemen als de schuld niet wordt betaald.